تجهیزات اتاق ها
بازرگانی سینا ارائه دهنده انواع تجهیزات اتاق های هتل شامل: سطل زباله ، انواع جا لباسی هتلی، ترولی خانه داری ، انواع تخت و ...