شماره حساب و کارت های بازرگانی سینا جهت واریز وجه:

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

نام صاحب حساب

ملت

4097351363

6104337925324467

سینا رشید دیوان فرد

صادرات

0209211260009

6037691516464799

سینا رشید دیوان فرد

ملی

0109337354002

6037997151819241

سینا رشید دیوان فرد